Το ιατρείο είναι συμβεβλημένο με τους ακόλουθους ασφαλιστικούς φορείς:

Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία

Ιδιωτικά Ασφαλιστικά Ταμεία